2021 slideshow1

2022年第38屆金山灣區華人運動大會 :

虎躍金山,福臨華運

第38屆華運會因應疫情有所調整,目前正在積極透過線上方式來籌備。

 
 
 
 

 

聯絡我們              

 開幕典禮儀式         
開幕典禮地圖          

邱俊亮 Jason Chiu
phone: (510)565-8699

e-mail: jchiu3001@yahoo.com

呂玉貞 Jenny Tan
phone: (510)795–7506, (510)795-7506
e-mail: jennytan8852@yahoo.com

時間: 7/24/2022 週日 上午10:00
地點: Cupertino High School
地址: 10100 Finch Ave, Cupertino, CA 95014

未定